Polecamy

9 zasad projektu Edukator +

Witaj 9 zasad projektu Edukator +
9 zasad dotyczących projektu Edukator +

Przeczytaj w minutę

Oczywiście, mogliśmy małym drukiem napisać 10-stronicowy regulamin, ale w duchu Lean Management stworzyliśmy coś prostego, rzetelnego i przyjaznego klientowi – 9 zasad dotyczących projektu Edukator +. Prosimy o uważną lekturę przed rejestracją.

9 zasad projektu Edukator + 1
Zasada pierwsza
Zasady dotyczące projektu pozostają niezmienne chyba, że ich nowe wersje lub zapisy są korzystniejsze dla użytkowników niż wersje wcześniejsze oraz gdy regulują kwestie wcześniej nie uregulowane. Zapis nie dotyczy opłat określonych w zasadzie 2.
9 zasad projektu Edukator + 2
Zasada druga
Koszty rejestracji i uczestnictwa w projekcie mają charakter gwarantowany. Oznacza to, że odnowienie uczestnictwa odbywa się na tych samych zasadach finansowych na jakich odbywało się przystąpienie do projektu. Zasada ta dotyczy także ofert promocyjnych oraz programów partnerskich i afiliacyjnych.
9 zasad projektu Edukator + 3
Zasada trzecia
Zasady posługiwania się certyfikatem i logo programu Klub + są jedynie ograniczone przepisami prawa,

z zastrzeżeniem iż korzystanie z ww. przywilejów dotyczy wyłącznie uprawnionych organizacji, które zarejestrowały się w Klub +, a uprawnienia nie wygasły (co określa data zawarta w ID certyfikatu).

9 zasad projektu Edukator + 4
Zasada czwarta
Administrator posiada prawo do promocji uczestników projektu, w tym korzystania z ich logotypów, treści publicznie dostępnych na ich stronach oraz innych materiałów służących reklamie, działaniom SEO itp. Uprawnienia dotyczą wszystkich serwisów systemu eSystem + i mogą zostać cofnięte wraz ze złożeniem formularza rezygnacyjnego.
9 zasad projektu Edukator + 5
Zasada piąta
Uczestnik projektu Edukator + może w każdej chwili

z uczestnictwa w projekcie zrezygnować. Rezygnacja jest dokonywana wyłącznie poprzez formularz rezygnacyjny dostępny online. Inne formy rezygnacji, w tym rezygnacje dokonywane mailem, szczególnie przez osoby nieuprawnione są uznawane za nieważne i nie wymagają od Administratora ich rozpatrzenia.

9 zasad projektu Edukator + 6
Zasada szósta
W przypadku braku rezygnacji na 14 dni przez upływem okresu 12 miesięcy, uczestnictwo uznaje się za przedłużone za zgodą stron i na tych samych zasadach – za wyjątkiem kosztów rejestracji – co zostało uregulowane zapisami zasady 2.
9 zasad projektu Edukator + 7
Zasada siódma
Wszelkie naliczone lub wniesione opłaty nie podlegają zwrotom, a opłaty wynikające z wystawionych dokumentów (np. faktur VAT) lub przesłanych

i zarejestrowanych formularzy, które nie zostały opłacone, wymagają opłacenia.

9 zasad projektu Edukator + 8
Zasada ósma
Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) lub udostępniane do pobrania w formacie PDF. W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia uczestnika kosztami ww. przesyłki.
9 zasad projektu Edukator + 9
Zasada dziewiąta
Akceptacja 9 zasad dotyczących projektu Edukator + nie zwalnia uczestnika z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach internetowych z których uczestnik będzie korzystał w ramach wybranego pakietu edukacyjnego lub jako użytkownik.
Odpowiedzi na często zadawane pytania

Czekamy na kolejne pytania

Standardowy koszt opłaty rejestracyjnej w projektach lub programach pakietowych wynosi 480 zł rocznie. Promocyjnie zredukowano ww. koszt o 25% (do 360 zł rocznie), natomiast koszty pakietów publikacyjnych obniżono aż o 75%. Zgodnie z Zasadą 2. koszty są objęte gwarancją ceny także przy odnowieniu w kolejnych okresach.

Zgodnie z Zasadą 3. nie ma żadnych ograniczeń i przeciwwskazań do takich działań – logoprogramu Klub + (przekazywane bezpłatnie i bezlicencyjnie) służy dodatkowej promocji uczestników i ich firmowych stron poprzez wizualizację znakiem projektu. Logo jednak musi linkować do projektu lub strony w ramach projektu, nie może też być zmodyfikowane, przetworzone lub niezgodne z oryginałem. Rekomendujemy również aby strony na których logo jest eksponowane: posiadały certyfikat SSL, były aktualne, wolne od błędów (np. dotyczących map Google) oraz zgodne z RODO gdyż te wszystkie elementy nie tylko świadczą o jakości stron, ale wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowników i mają wpływ na SEO.

Logo i certyfikat projektu Klub + są bezpłatnie przekazywane wszystkim uczestnikom zarejestrowanym w programie Klub +.

Większość serwisów oferowanych w ramach projektów Antywirus Marketing lub Tarcza Plus powstała lub powstaje w odpowiedzi na problemy sprzedażowe wielu polskich firm w okresie pandemii. Pomimo, iż serwisy tworzymy niemal na zamówienie, to jesteśmy przekonani iż będą one wspierały firmy przez wiele lat. Nie tylko dlatego, że stabilizacja na rynku nastąpi wraz z upowszechnieniem się szczepionki (ok. 2 lat), ale także dlatego, że doświadczenia, obawy i regulacje prawne spowodują trwałą zmianę modelu biznesowego, a w sumie e-biznesowego. Potwierdzeniem tej tezy jest wzrost o ponad... 2000% zapytań o gotowe rozwiązania i platformy e-learningowe (pracujemy nad 3. platformami i 2. serwisami popularyzującymi e-learning).

Wielu naszych klientów bazowało do czasu pandemii na prostym modelu sprzedażowym face-to-face, cześć nie posiadała żadnych rozwiązań sprzedażowych on-line, a większość portali firmowych to rozwiązania autonomiczne, czyli samotne wyspy ofertowe na oceanie internetowym. Właśnie dlatego ogromne znaczenie ma obecnie ekosystem eSystem +, który jest multiplatformą B2B i pozwala na tworzenie powiązań pomiędzy oferentami a odbiorcami. Ekosystem nie tylko tworzy relacje, ale poprzez niektóre serwisy i rozwiązania e-marketingowe stymuluje zainteresowanie nimi. Tu jesteśmy bezkonkurencyjni.

Nasze projekty mogą więc nie tylko wspierać obecnie, ale też mogą przygotować firmy na okres post-wirusowy. W tym celu wszystkie serwisy mają budowę modułową i pozwalają na konfigurację i optymalizację poprzez dobór odpowiednich części składowych usługi.

Cześć z serwisów jest aktywna, a kalendarz aktywacji serwisów jest dostępny na stronie Nasze projekty. Pracujemy nad projektami w ekspresowym tempie, ale tworząc 8 nowych projektów, niemal na życzenie naszych klientów, musieliśmy ich budowę rozłożyć w czasie – obniżenie wysokości opłaty rejestracyjnej o 50% kompensuje czas oczekiwania (ok. 3-4 tygodni). Opłata jest i tak wyjątkowo niska, a 480 zł rocznie (w promocji 360 zł rocznie) nie jest wydatkiem pociągającym za sobą jakiekolwiek ryzyko finansowe. W ramach opłaty w wysokości 480 zł nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby naszych klientów, jednak to co oferujemy już na starcie nie ma odpowiednika w Polsce i Europie, np. 4 bezpłatne serwisy, w tym tak istotne jak Ekspert +.